Nội dung VB

Số hồ sơ:

B-BNN-015020-VB

Tên văn bản:

Thông tư 35/2011/TT-BNNPTNT Hướng dẫn thực hiện khai thác, tận thu gỗ và lâm sản ngoài gỗ

Thông tư 35/2011/TT-BNNPTNT Hướng dẫn thực hiện khai thác, tận thu gỗ và lâm sản ngoài gỗ

Thông tin

Lĩnh vực:

Lâm nghiệp

Lâm nghiệp

Lâm nghiệp

File đính kèm:
TT+352011.rar 38,26 kB
Loại văn bản:
Số văn bản:
35 /2011/TT-BNNPTNT
VB ban hành ngày:
20/05/2011
VB có hiệu lực ngày:
05/07/2011
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ

Các trang thông tin điện tử có liên quan