Nội dung VB

Số hồ sơ:

B-BNN-014485-VB

Tên văn bản:

Thông tư số 27/2011/TT-BNNPTNT ngày 13/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về tiêu chí và thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại

Thông tư số 27/2011/TT-BNNPTNT ngày 13/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về tiêu chí và thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại

Thông tin

Lĩnh vực:

Phát triển Nông thôn

Phát triển Nông thôn

Phát triển Nông thôn

File đính kèm:
TT+27.doc 135,00 kB
Loại văn bản:
Số văn bản:
27/2011/TT-BNNPTNT
VB ban hành ngày:
13/04/2011
VB có hiệu lực ngày:
28/05/2011
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ

Tài liệu gửi kèm (1)