Nội dung VB

Số hồ sơ:

B-BNN-014192-VB

Tên văn bản:

Thông tư 83/2009/TT-BNNPTNT hướng dẫn về hoạt động chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thông tư 83/2009/TT-BNNPTNT hướng dẫn về hoạt động chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thông tin

Lĩnh vực:

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Loại văn bản:
Số văn bản:
83/2009/TT-BNNPTNT
VB ban hành ngày:
25/12/2009
VB có hiệu lực ngày:
08/02/2010
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ

Các trang thông tin điện tử có liên quan