Nội dung VB

Số hồ sơ:

B-BNN-012600-VB

Tên văn bản:

Quyết định số 3276 QĐ/BNN-KHCN ngày 24/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành định mức tạm thời áp dụng cho các chương trình khuyến ngư

Quyết định số 3276 QĐ/BNN-KHCN ngày 24/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành định mức tạm thời áp dụng cho các chương trình khuyến ngư

Thông tin

Lĩnh vực:

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Phát triển Nông thôn

File đính kèm:
3278KN.PDF 609,68 kB
Số văn bản:
3276
VB ban hành ngày:
24/10/2008
VB có hiệu lực ngày:
24/10/2008
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ