Nội dung VB

Số hồ sơ:

B-BNN-012216-VB

Tên văn bản:

Quyết định số 41/2007/QĐ-BNN, ngày 15 tháng 5 năm 2007của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy định chứng nhận chất lượng giống cây trồng phù hợp tiêu chuẩn

Quyết định số 41/2007/QĐ-BNN, ngày 15 tháng 5 năm 2007của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy định chứng nhận chất lượng giống cây trồng phù hợp tiêu chuẩn

Thông tin

Lĩnh vực:

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Nông nghiệp

File đính kèm:
Số văn bản:
41
VB ban hành ngày:
15/05/2007
VB có hiệu lực ngày:
30/05/2007
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ