Nội dung VB

Số hồ sơ:

B-BNN-005147-VB

Tên văn bản:

Quyết định số 379/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/01/2008 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau quả tươi an toàn

Quyết định số 379/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/01/2008 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau quả tươi an toàn

Thông tin

Lĩnh vực:

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Nông nghiệp

File đính kèm:
Số văn bản:
379
VB ban hành ngày:
28/01/2008
VB có hiệu lực ngày:
28/01/2008
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ