Nội dung VB

Số hồ sơ:

B-BNN-002542-VB

Tên văn bản:

Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/08/ 2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý rừng

Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/08/ 2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý rừng

Thông tin

Lĩnh vực:

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Lâm nghiệp

File đính kèm:
QD 186 TTg.DOC 259,50 kB
Số văn bản:
186/2006/QĐ-TTg
VB ban hành ngày:
14/08/2006
VB có hiệu lực ngày:
07/09/2006
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ