Nội dung VB

Số hồ sơ:

B-BNN-002525-VB

Tên văn bản:

Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/03/2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng

Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/03/2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng

Thông tin

Lĩnh vực:

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Lâm nghiệp

File đính kèm:
Số văn bản:
23/2006/NĐ-CP
VB ban hành ngày:
03/03/2006
VB có hiệu lực ngày:
25/03/2006
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ

Tài liệu gửi kèm (1)

Các trang thông tin điện tử có liên quan

Cục Kiểm lâm