Nội dung VB

Số hồ sơ:

B-BNN-002420-VB

Tên văn bản:

Quyết định số 29/2008/QĐ-BNN ngày 28/01/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chứuc của Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản

Quyết định số 29/2008/QĐ-BNN ngày 28/01/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chứuc của Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản

Thông tin

Lĩnh vực:

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Thủy sản

File đính kèm:
Số văn bản:
29
VB ban hành ngày:
28/01/2008
VB có hiệu lực ngày:
23/02/2008
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ