Nội dung VB

Số hồ sơ:

B-BNN-002181-VB

Tên văn bản:

Nghị định số 56/2005/NĐ-CP ngày 26/4/2005 của Chính phủ về khuyến nông, khuyến ngư

Nghị định số 56/2005/NĐ-CP ngày 26/4/2005 của Chính phủ về khuyến nông, khuyến ngư

Thông tin

Lĩnh vực:

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

File đính kèm:
Số văn bản:
56
VB ban hành ngày:
26/04/2005
VB có hiệu lực ngày:
18/05/2005
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ