Nội dung VB

Số hồ sơ:

B-BNN-001502-VB

Tên văn bản:

Nghị định số 128/2005/NĐ-CP ngày 11/10/2005 của Chính phủ Quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuỷ sản

Nghị định số 128/2005/NĐ-CP ngày 11/10/2005 của Chính phủ Quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuỷ sản

Thông tin

Lĩnh vực:

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Thủy sản

File đính kèm:
Số văn bản:
128
VB ban hành ngày:
11/10/2005
VB có hiệu lực ngày:
05/11/2005
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ