Nội dung VB

Số hồ sơ:

B-BNN-000959-VB

Tên văn bản:

Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/03/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh thú y

Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/03/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh thú y

Thông tin

Lĩnh vực:

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Nông nghiệp

File đính kèm:
Nghi dinh 33.doc 276,00 kB
Số văn bản:
33
VB ban hành ngày:
15/03/2005
VB có hiệu lực ngày:
05/04/2005
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ