Nội dung VB

Số hồ sơ:

B-BNN-000312-VB

Tên văn bản:

Nghị định số 32/2006/NĐ-CP ngày 30/03/2006 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm

Nghị định số 32/2006/NĐ-CP ngày 30/03/2006 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm

Thông tin

Lĩnh vực:

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Lâm nghiệp

File đính kèm:
32-2006-ND-CP.doc 341,00 kB
Số văn bản:
32/2006/NĐ-CP
VB ban hành ngày:
30/03/2006
VB có hiệu lực ngày:
01/05/2006
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ

Các trang thông tin điện tử có liên quan

Cục Kiểm lâm