Nội dung VB

Số hồ sơ:

B-BNV-017008-VB

Tên văn bản:

Thong tu 13/2010 ngay 30/12/2010 cua Bo Noi vu Quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

Thong tu 13/2010 ngay 30/12/2010 cua Bo Noi vu Quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

Thông tin

Lĩnh vực:

Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước

File đính kèm:
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Số văn bản:
Thong tu so 13/2010 ngay 30/12/2010
VB ban hành ngày:
30/12/2010
VB có hiệu lực ngày:
30/12/2010
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ