Nội dung VB

Số hồ sơ:

B-BNV-012771-VB

Tên văn bản:

181/2005/QĐ-TTg ngày 19 tháng 7 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về phân loại, xếp hạng các tổ chức sự nghiệp dịch vụ công lập

181/2005/QĐ-TTg ngày 19 tháng 7 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về phân loại, xếp hạng các tổ chức sự nghiệp dịch vụ công lập

Thông tin

Lĩnh vực:

Nội vụ

Tổ chức hành chính, sự nghiệp nhà nước

File đính kèm:
181.doc 78,50 kB
Số văn bản:
181/2005/QĐ-TTg
VB ban hành ngày:
19/07/2005
VB có hiệu lực ngày:
19/07/2005
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ