Nội dung VB

Số hồ sơ:

B-BNV-012010-VB

Tên văn bản:

Quyết định số 06/2007/QĐ ngày 18 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Thành phần hồ sơ cán bộ, công chức và mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức

Quyết định số 06/2007/QĐ ngày 18 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Thành phần hồ sơ cán bộ, công chức và mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức

Thông tin

Lĩnh vực:

Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước

File đính kèm:
BNV.doc 600,00 kB
Cơ quan ban hành:
Số văn bản:
06/2007/QĐ-BNV
VB ban hành ngày:
18/06/2007
VB có hiệu lực ngày:
18/06/2007
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ