Nội dung VB

Số hồ sơ:

B-BNV-005333-VB

Tên văn bản:

Nghị định của chính phủ số 22/2005/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2005 Hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo

Nghị định của chính phủ số 22/2005/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2005 Hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo

Thông tin

Lĩnh vực:

Tôn giáo

File đính kèm:
ND22_2005.DOC 74,00 kB
Số văn bản:
22/2005/NĐ-CP
VB ban hành ngày:
01/03/2005
VB có hiệu lực ngày:
15/03/2005
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ