Nội dung VB

Số hồ sơ:

B-BNV-005332-VB

Tên văn bản:

Pháp lệnh về tín ngưỡng, tôn giáo

Pháp lệnh về tín ngưỡng, tôn giáo

Thông tin

Lĩnh vực:

Tôn giáo

File đính kèm:
Số văn bản:
21/2004/PL-UBTVQH11
VB ban hành ngày:
18/06/2004
VB có hiệu lực ngày:
15/11/2004
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ