Nội dung VB

Số hồ sơ:

B-BNV-005292-VB

Tên văn bản:

Pháp lệnh Cán bộ, công chức

Pháp lệnh Cán bộ, công chức

Thông tin

Lĩnh vực:

Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước

File đính kèm:
PL_CBCC_1998.DOC 56,50 kB
Số văn bản:
01/1998/PL-UBTVQH10
VB ban hành ngày:
26/02/1998
VB có hiệu lực ngày:
26/02/1998
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ