Nội dung VB

Số hồ sơ:

B-BNV-005289-VB

Tên văn bản:

Nghị định của Chính phủ số 117/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước

Nghị định của Chính phủ số 117/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước

Thông tin

Lĩnh vực:

Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước

File đính kèm:
ND117_2003.DOC 92,50 kB
Số văn bản:
117/2003/NĐ-CP
VB ban hành ngày:
10/10/2003
VB có hiệu lực ngày:
25/10/2003
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ