Nội dung VB

Số hồ sơ:

B-BLD-012434-VB

Tên văn bản:

Nghị định số 83/2006/NĐ-CP ( 17/8/2006 ) của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục thành lập , tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính, tổ chức sự nghiệp nhà nước

Nghị định số 83/2006/NĐ-CP ( 17/8/2006 ) của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục thành lập , tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính, tổ chức sự nghiệp nhà nước

Thông tin

Lĩnh vực:

Phòng, chống tệ nạn xã hội

File đính kèm:
Số văn bản:
83
VB ban hành ngày:
17/08/2006
VB có hiệu lực ngày:
02/09/2006
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ