Nội dung VB

Số hồ sơ:

B-BLD-009293-VB

Tên văn bản:

Thông tư số 17/2009/TT-BLĐTBXH ngày 26/05/2009 sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 về hợp đồng lao động

Thông tư số 17/2009/TT-BLĐTBXH ngày 26/05/2009 sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 về hợp đồng lao động

Thông tin

Lĩnh vực:

Việc làm

File đính kèm:
Loại văn bản:
Số văn bản:
17
VB ban hành ngày:
26/05/2009
VB có hiệu lực ngày:
26/05/2009
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ