Nội dung VB

Số hồ sơ:

B-BLD-007549-VB

Tên văn bản:

Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về hợp đồng lao động

Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về hợp đồng lao động

Thông tin

Lĩnh vực:

Lao động, tiền lương, tiền công

File đính kèm:
ND-44-2003.DOC 100,50 kB
Số văn bản:
44/2003/NĐ-CP
VB ban hành ngày:
09/05/2003
VB có hiệu lực ngày:
09/06/2003
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ