Nội dung VB

Số hồ sơ:

B-BLD-005202-VB

Tên văn bản:

Nghị định số 41/NĐ-CP ngày 06/7/1995 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất

Nghị định số 41/NĐ-CP ngày 06/7/1995 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất

Thông tin

Lĩnh vực:

Lao động, tiền lương, tiền công

Số văn bản:
41
VB ban hành ngày:
06/07/1995
VB có hiệu lực ngày:
06/07/1995
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ