Nội dung VB

Số hồ sơ:

B-BLD-004425-VB

Tên văn bản:

Thông tư liên tịch số 11/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 21/07/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước

Thông tư liên tịch số 11/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 21/07/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước

Thông tin

Lĩnh vực:

Lao động ngoài nước

File đính kèm:
Số văn bản:
11/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC
VB ban hành ngày:
21/07/2008
VB có hiệu lực ngày:
22/08/2008
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ