Nội dung VB

Số hồ sơ:

B-BLD-004356-VB

Tên văn bản:

Nghị định số 196/CP ngày 31/12/1994 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về thỏa ước lao động tập thể

Nghị định số 196/CP ngày 31/12/1994 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về thỏa ước lao động tập thể

Thông tin

Lĩnh vực:

Lao động, tiền lương, tiền công

File đính kèm:
94000265.DOC 56,00 kB
Số văn bản:
196-CP
VB ban hành ngày:
31/12/1994
VB có hiệu lực ngày:
01/01/1995
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ