Nội dung VB

Số hồ sơ:

B-BLD-002914-VB

Tên văn bản:

Thông tư liên Bộ số 12-TT/LB ngày 03/8/1992 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Tài chính hướng dẫn thực hiện một số chính sách, chế độ đối với người lao động có thời hạn ở nước ngoài về nước

Thông tư liên Bộ số 12-TT/LB ngày 03/8/1992 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Tài chính hướng dẫn thực hiện một số chính sách, chế độ đối với người lao động có thời hạn ở nước ngoài về nước

Thông tin

Lĩnh vực:

Lao động ngoài nước

File đính kèm:
VB ban hành ngày:
03/08/1992
VB có hiệu lực ngày:
03/08/1992
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ