Nội dung VB

Số hồ sơ:

B-BLD-002808-VB

Tên văn bản:

Thông tư số 25/2007/TT-BLĐTBXH hướng dẫn bổ sung việc thực hiện ưu đãi đối với người có công với cách mạng

Thông tư số 25/2007/TT-BLĐTBXH hướng dẫn bổ sung việc thực hiện ưu đãi đối với người có công với cách mạng

Thông tin

Lĩnh vực:

Người có công

File đính kèm:
Loại văn bản:
Số văn bản:
25/2007/TT-BLĐTBXH
VB ban hành ngày:
15/11/2007
VB có hiệu lực ngày:
25/11/2007
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ

Các trang thông tin điện tử có liên quan

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội