Nội dung VB

Số hồ sơ:

B-BLD-002683-VB

Tên văn bản:

Nghị định 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 Quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước

Nghị định 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 Quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước

Thông tin

Lĩnh vực:

Lao động, tiền lương, tiền công

File đính kèm:
ND205CP.rtf 1,22 MB
Số văn bản:
205
VB ban hành ngày:
14/12/2004
VB có hiệu lực ngày:
04/01/2005
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ

Các trang thông tin điện tử có liên quan