Nội dung VB

Số hồ sơ:

B-BLD-002535-VB

Tên văn bản:

Thông tư số 15/2003/TT- BLĐTBXH ngày 03-6-2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Hướng dẫn thực hiện làm thêm giờ theo quy định của Nghị định số 109/2002/NĐ-CP ngày 27/12/2002 của Chính phủ

Thông tư số 15/2003/TT- BLĐTBXH ngày 03-6-2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Hướng dẫn thực hiện làm thêm giờ theo quy định của Nghị định số 109/2002/NĐ-CP ngày 27/12/2002 của Chính phủ

Thông tin

Lĩnh vực:

An toàn lao động

File đính kèm:
Loại văn bản:
Số văn bản:
15/2003/TT- BLĐTBXH
VB ban hành ngày:
03/06/2003
VB có hiệu lực ngày:
18/06/2003
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ

Các trang thông tin điện tử có liên quan