Nội dung VB

Số hồ sơ:

B-BLD-002367-VB

Tên văn bản:

Nghị định 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 Hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng

Nghị định 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 Hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng

Thông tin

Lĩnh vực:

Người có công

File đính kèm:
ND54CP.doc 131,50 kB
Số văn bản:
54/2006/NĐ-CP
VB ban hành ngày:
26/05/2006
VB có hiệu lực ngày:
20/06/2006
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ

Các trang thông tin điện tử có liên quan