Nội dung VB

Số hồ sơ:

B-BLD-002092-VB

Tên văn bản:

Luật Bảo hiểm xã hội

Luật Bảo hiểm xã hội

Thông tin

Lĩnh vực:

Bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện

File đính kèm:
Loại văn bản:
Số văn bản:
71/2006/QH11
VB ban hành ngày:
29/06/2006
VB có hiệu lực ngày:
01/01/2007
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ