Nội dung VB

Số hồ sơ:

B-BKC-009671-VB

Tên văn bản:

Thông tư số 83/2002/TT-BTC ngày 25/9/2002 của Bộ Tài chính về việc Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí về tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

Thông tư số 83/2002/TT-BTC ngày 25/9/2002 của Bộ Tài chính về việc Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí về tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

Thông tin

Lĩnh vực:

Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Tài chính

File đính kèm:
15809.zip 306,29 kB
Số văn bản:
83/TT-BTC
VB ban hành ngày:
25/09/2002
VB có hiệu lực ngày:
25/09/2002
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ