Nội dung VB

Số hồ sơ:

B-BKC-004147-VB

Tên văn bản:

Quyết định số 13/2007/QĐ-BKHCN ngày 6/7/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành " Danh mục phương tiện đo phải kiểm định"

Quyết định số 13/2007/QĐ-BKHCN ngày 6/7/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành " Danh mục phương tiện đo phải kiểm định"

Thông tin

Lĩnh vực:

Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

File đính kèm:
13-2007.doc 99,50 kB
Cơ quan ban hành:
Số văn bản:
13/2007/QĐ-BKHCN
VB ban hành ngày:
06/07/2007
VB có hiệu lực ngày:
22/07/2007
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ