Nội dung VB

Số hồ sơ:

B-BKC-003912-VB

Tên văn bản:

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH số 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN Hướng dẫn định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH số 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN Hướng dẫn định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước

Thông tin

Lĩnh vực:

Hoạt động khoa học và công nghệ

Cơ quan ban hành:
Số văn bản:
44/2007/TTLT-BTC-BKHCN
VB ban hành ngày:
07/05/2007
VB có hiệu lực ngày:
15/06/2007
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ