Nội dung VB

Số hồ sơ:

B-BKH-014038-VB

Tên văn bản:

Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp

Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp

Thông tin

Lĩnh vực:

Kế hoạch và Đầu tư

Thành lập và phát triển doanh nghiệp

File đính kèm:
ND43.2010.doc 346,00 kB
Số văn bản:
43/2010/NĐ-CP
VB ban hành ngày:
15/04/2010
VB có hiệu lực ngày:
01/06/2010
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ

Các trang thông tin điện tử có liên quan