Nội dung VB

Số hồ sơ:

B-BKH-004845-VB

Tên văn bản:

Thông tư 05/2005/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số quy định tại Nghị định số 87/2005/NĐ-CP về đăng ký kinh doanh hợp tác xã

Thông tư 05/2005/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số quy định tại Nghị định số 87/2005/NĐ-CP về đăng ký kinh doanh hợp tác xã

Thông tin

Lĩnh vực:

Kế hoạch và Đầu tư

Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã

File đính kèm:
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Số văn bản:
05/2005/TT-BKH
VB ban hành ngày:
15/12/2005
VB có hiệu lực ngày:
11/01/2006
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ