Nội dung VB

Số hồ sơ:

B-BGT-014971-VB

Tên văn bản:

Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Thông tin

Lĩnh vực:

Đường bộ

File đính kèm:
TT 39-2011.doc 778,50 kB
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Số văn bản:
39/2011/TT-BGTVT
VB ban hành ngày:
18/05/2011
VB có hiệu lực ngày:
03/07/2011
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ

Các trang thông tin điện tử có liên quan