Nội dung VB

Số hồ sơ:

B-BGT-011635-VB

Tên văn bản:

Quyết định số 23/2006/QĐ-BGTVT ngày 4/5/2006 do Bộ trưởng bộ GTVT ký ban hành tiêu chuẩn 22 TCN 349 – 06: Toa xe - Phương pháp kiểm tra khi sản xuất lắp ráp mới

Quyết định số 23/2006/QĐ-BGTVT ngày 4/5/2006 do Bộ trưởng bộ GTVT ký ban hành tiêu chuẩn 22 TCN 349 – 06: Toa xe - Phương pháp kiểm tra khi sản xuất lắp ráp mới

Thông tin

Lĩnh vực:

Đường sắt

File đính kèm:
Cơ quan ban hành:
Số văn bản:
23/2006/QĐ-BGTVT
VB ban hành ngày:
04/05/2006
VB có hiệu lực ngày:
23/05/2006
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ

Các trang thông tin điện tử có liên quan

www.mt.gov.vn