Nội dung VB

Số hồ sơ:

B-BGT-011541-VB

Tên văn bản:

Nghị định số 29/2009/NĐ-CP ngày 26/3/2009 của Chính phủ về đăng ký và mua, bán tàu biển

Nghị định số 29/2009/NĐ-CP ngày 26/3/2009 của Chính phủ về đăng ký và mua, bán tàu biển

Thông tin

Lĩnh vực:

Hàng hải

File đính kèm:
Số văn bản:
29/2009/NĐ-CP
VB ban hành ngày:
26/03/2009
VB có hiệu lực ngày:
01/06/2009
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ

Các trang thông tin điện tử có liên quan

www.mt.gov.vn