Nội dung VB

Số hồ sơ:

B-BGT-006971-VB

Tên văn bản:

Thông tư số 04/2008/TT-BLĐTBXH ngày 27/2/2008 của Bộ Lao động thương binh và xã hội hướng dẫn thủ tục đăng ký và kiểm điịnh các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

Thông tư số 04/2008/TT-BLĐTBXH ngày 27/2/2008 của Bộ Lao động thương binh và xã hội hướng dẫn thủ tục đăng ký và kiểm điịnh các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

Thông tin

Lĩnh vực:

An toàn lao động

Giao thông vận tải

File đính kèm:
Loại văn bản:
Số văn bản:
04/2008/TT-BLĐTBXH
VB ban hành ngày:
27/02/2008
VB có hiệu lực ngày:
15/03/2008
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ

Các trang thông tin điện tử có liên quan

www.mt.gov.vn