Nội dung VB

Số hồ sơ:

B-BGT-002115-VB

Tên văn bản:

Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg ngày 07 tháng 3 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ v/v ban hành danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra về chất lượng

Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg ngày 07 tháng 3 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ v/v ban hành danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra về chất lượng

Thông tin

Lĩnh vực:

Giao thông vận tải

File đính kèm:
Số văn bản:
50/2006/QĐ-TTg
VB ban hành ngày:
07/03/2006
VB có hiệu lực ngày:
22/03/2006
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ

Các trang thông tin điện tử có liên quan

www.chinhphu.vn