Nội dung VB

Số hồ sơ:

B-BGT-001325-VB

Tên văn bản:

Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12

Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12

Thông tin

Lĩnh vực:

Đường bộ

Loại văn bản:
Số văn bản:
23/2008/QH12
VB ban hành ngày:
28/11/2008
VB có hiệu lực ngày:
01/07/2009
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ

Các trang thông tin điện tử có liên quan

www.chinhphu.vn