Nội dung VB

Số hồ sơ:

B-BGD-016784-VB

Tên văn bản:

Thông tư số 45/2011/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non

Thông tư số 45/2011/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non

Thông tin

Lĩnh vực:

Giáo dục và Đào tạo

File đính kèm:
45TT.rar 28,54 kB
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Số văn bản:
số 45/2011/TT-BGDĐT
VB ban hành ngày:
11/10/2011
VB có hiệu lực ngày:
26/11/2011
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ

Các trang thông tin điện tử có liên quan

Bộ Giáo dục và Đào tạo