Nội dung VB

Số hồ sơ:

B-BGD-009152-VB

Tên văn bản:

Quyết định số 26/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/7/2001 về việc ban hành quy định tiêu chuẩn, kiểm tra và đánh giá công nhận phổ cập giáo dục trung học cơ sở

Quyết định số 26/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/7/2001 về việc ban hành quy định tiêu chuẩn, kiểm tra và đánh giá công nhận phổ cập giáo dục trung học cơ sở

Thông tin

Lĩnh vực:

Giáo dục và Đào tạo

File đính kèm:
Cơ quan ban hành:
Số văn bản:
26/2001/QĐ-BGD&ĐT
VB ban hành ngày:
05/07/2001
VB có hiệu lực ngày:
25/07/2001
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ

Các trang thông tin điện tử có liên quan

Bộ Giáo dục và Đào tạo