Nội dung VB

Số hồ sơ:

B-BGD-008596-VB

Tên văn bản:

Quyết định số 51/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 25 tháng 12 năm 2002 Về việc ban hành ''Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông''

Quyết định số 51/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 25 tháng 12 năm 2002 Về việc ban hành ''Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông''

Thông tin

Lĩnh vực:

Giáo dục và Đào tạo

Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác

Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác

File đính kèm:
Cơ quan ban hành:
Số văn bản:
51/2002/QĐ-BGDĐT
VB ban hành ngày:
25/12/2002
VB có hiệu lực ngày:
10/01/2003
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ

Các trang thông tin điện tử có liên quan

Bộ Giáo dục và Đào tạo