Nội dung VB

Số hồ sơ:

B-BGD-006039-VB

Tên văn bản:

Thông tư số 15/2003/TT-BGD&ĐT ngày 31/3/2003 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 18/2001/NĐ-CP ngày 04/5/2001 của Chính phủ Quy định về lập và hoạt động của các cơ sở văn hoá, giáo dục nước ngoài tại Việt Nam

Thông tư số 15/2003/TT-BGD&ĐT ngày 31/3/2003 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 18/2001/NĐ-CP ngày 04/5/2001 của Chính phủ Quy định về lập và hoạt động của các cơ sở văn hoá, giáo dục nước ngoài tại Việt Nam

Thông tin

Lĩnh vực:

Giáo dục và Đào tạo

File đính kèm:
TT15-2003-BGD.doc 141,00 kB
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Số văn bản:
15/2003/TT-BGD&ĐT
VB ban hành ngày:
31/03/2003
VB có hiệu lực ngày:
25/04/2003
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ

Các trang thông tin điện tử có liên quan

Bộ Giáo dục và Đào tạo