Nội dung VB

Số hồ sơ:

B-BGD-005557-VB

Tên văn bản:

Quyết định số 45/2008/QĐ-BGDĐT ngày 05/8/2008 ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ

Quyết định số 45/2008/QĐ-BGDĐT ngày 05/8/2008 ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ

Thông tin

Lĩnh vực:

Quy chế thi, tuyển sinh

File đính kèm:
Cơ quan ban hành:
Số văn bản:
45/2008/QĐ-BGDĐT
VB ban hành ngày:
05/08/2008
VB có hiệu lực ngày:
23/08/2008
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ

Các trang thông tin điện tử có liên quan

Bộ Giáo dục và Đào tạo