Nội dung VB

Số hồ sơ:

B-BGD-005428-VB

Tên văn bản:

Thông tư liên tịch số 71/2007/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 28/11/2007 hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập

Thông tư liên tịch số 71/2007/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 28/11/2007 hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập

Thông tin

Lĩnh vực:

Giáo dục và Đào tạo

File đính kèm:
TT_71.doc 56,50 kB
Cơ quan ban hành:
Số văn bản:
71/2007/TTLT-BGDĐT-BNV
VB ban hành ngày:
28/11/2007
VB có hiệu lực ngày:
17/12/2007
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ

Các trang thông tin điện tử có liên quan

Bộ Giáo dục và Đào tạo