Nội dung VB

Số hồ sơ:

B-BGD-001782-VB

Tên văn bản:

Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 ban hành Điều lệ trường mầm non

Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 ban hành Điều lệ trường mầm non

Thông tin

Lĩnh vực:

Giáo dục và Đào tạo

Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác

File đính kèm:
Cơ quan ban hành:
Số văn bản:
14/2008/QĐ-BGDĐT
VB ban hành ngày:
07/04/2008
VB có hiệu lực ngày:
22/04/2008
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ

Các trang thông tin điện tử có liên quan

Bộ Giáo dục và Đào tạo